Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. obsługi stref płatnego parkowania

Ogłoszenie o naborze

DYREKTOR
Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu

ogłasza nabór

kandydatów na stanowisko urzędnicze:

REFERENT DS. OBSŁUGI STREF PŁATNEGO PARKOWANIA

w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu,
ul. Wybickiego 1,
37 – 700 Przemyśl

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

wymagania niezbędne:

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

1) Kompleksowe wykonywanie czynności związanych z obsługą stref płatnego parkowania na terenie miasta Przemyśla, a w szczególności:

 • wystawianie kart abonamentowych na parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Przemyśla,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania – abonamentów,
 • rozpatrywanie reklamacji od nałożonych opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania bez opłaty i sporządzanie stosownych informacji w tym zakresie,
 • występowanie do CEPiK-u o udostępnienie danych kierowców pojazdów, którzy otrzymali opłatę dodatkową i ich wprowadzanie do programu,
 • przekazywanie danych kierowców, udostępnionych przez CEPiK do księgowości,
 • wystawianie upomnień osobom, które nie uregulowały należności za brak opłaty parkingowej w strefach płatnego parkowania,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentów niezbędnych do wystawiania tytułów wykonawczych,

2) Prowadzenie magazynu ZDM w Przemyślu, a w szczególności :

 • przyjmowanie do magazynu i wydawanie z magazynu materiałów na podstawie obowiązujących dowodów obrotu materiałowego,
 • prowadzenie w jednostkach naturalnych ewidencji ilościowej oddzielnie na każdy składnik,
 • utrzymywanie magazynu w należytym porządku oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • zabezpieczenie pomieszczeń magazynowych przed kradzieżą i włamaniem,
 • zgłaszanie przełożonym przypadków naruszenia lub uszkodzenia materiałów przechowywanych w magazynie,
 • coroczna weryfikacja zapasów magazynowych, co do dalszej ich przydatności oraz sporządzanie wykazów materiałów przeznaczonych do upłynnienia, obniżenia ich wartości, zbędnych lub przeznaczonych do likwidacji,

3) Zastępstwo w sekretariacie w razie nieobecności pracownika.

3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku, którego dotyczy nabór.

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Stałe godziny pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500.

Stanowisko administracyjno-biurowe, związane z pracą biurową oraz obsługą komputera.

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 • własnoręcznie podpisany życiorys zawodowy (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej w zakresie doświadczenia potwierdzającego kwalifikacje do pracy na stanowisku na jakie prowadzony jest nabór,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania na stronie internetowej:  www.zdm-przemysl.com),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje do pracy na stanowisku, na jakie prowadzona jest rekrutacja,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, **   
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

W liście motywacyjnym, w przypadku podania danych spoza wymaganego zakresu, należy zawrzeć klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie pracy dla potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZDM w Przemyślu zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.”  Bez tego Twoja oferta nie będzie mogła wziąć udziału w rekrutacji i zostanie niezwłocznie zniszczona.

 

6. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na stanowisko urzędnicze : referent ds. obsługi stref płatnego parkowania” w terminie do dnia 7 czerwca 2021 roku na adres: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl.

Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 700 do 1500.

 

Uwaga: Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną za pośrednictwem urzędu pocztowego po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o naborze do ich złożenia, nie będą rozpatrywane.

7. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o terminie i miejscu następnego etapu naboru.

9. Informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zdm-przemysl.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1 (I piętro).

10. Z osobą wyłonioną w tym naborze zostanie zawarta umowa na czas określony.
Po zakończeniu umowy na czas określony dopuszcza się możliwość zawarcia kolejnej umowy o pracę na tym samym stanowisku.

11.Warto wiedzieć, że:

 • Administratorem danych osobowych podanych w ofercie pracy będzie Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl – kontakt telefoniczny: 16 67903 35; kontakt mailowy: .
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (Pan Krzysztof Sobczuk), za pośrednictwem poczty elektronicznej: lub telefonicznie: 16 679 03 35 wew. 207, w godzinach pracy ZDM.
 • Zakres podanych danych osobowych jest zgodny z zakresem wskazanym w Kodeksie pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych, a dodatkowe dane podawane są na podstawie dobrowolnej zgody.
 • Jeżeli nie zostaną podane niezbędne dane zawarte w ofercie czy kwestionariuszu osobowym pozwalające na ocenę i kontakt z Panią/Panem, ZDM w Przemyślu nie będzie mógł brać pod uwagę złożonej oferty.
 • Dostęp do danych osobowych będą mieli tylko upoważnieni do tego pracownicy, którzy zajmują się przeprowadzeniem rekrutacji.
 • Dokumenty kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych; dokumenty pozostałych osób będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
 • W przypadku kiedy osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie zatrudniona, przedmiotowy Kwestionariusz zostanie złożony do teczki osobowej, w przeciwnym razie zostanie on zniszczony po 3 miesiącach od zakończenie rekrutacji.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądanie od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych ( prawo do bycia zapomnianym ), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Przemyśl, dnia 25.05.2021 r.

                                                                                                    

mgr inż. Jacek Cielecki

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
w Przemyślu

 

 

 

*   niepotrzebne pominąć,
** dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z   dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1282)
Wersja XML