Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: specjalista ds. kosztorysowania

Informacja
o wynikach naboru kandydatów
na stanowisko urzędnicze:

SPECJALISTA DS.  KOSZTORYSOWANIA
w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1
37 – 700 Przemyśl

                                                

                Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wymienione wyżej stanowisko została wybrana Pani:

URSZULA UZIEMBŁO
zamieszkała w Przemyślu

                                  

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W związku z ogłoszeniem o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kosztorysowania w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu z dnia 8 lutego 2021 r., wpłynęła jedna oferta.

W dniu 22 lutego 2021 r. komisja konkursowa dokonała analizy złożonej oferty pod względem formalnym i ustalono, że spełnia wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze. W związku z czym kandydatka została dopuszczona do dalszego postępowania konkursowego, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję konkursową w dniu 23 lutego 2021 r. Pani Urszula Uziembło uzyskała  72 punkty.

Maksymalny ogólny wynik możliwy do uzyskania przez kandydatkę ubiegającą się o przyjęcie do pracy na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kosztorysowania w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu wynosił 80 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. kosztorysowania wygrała Pani Urszula Uziembło, która spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej liczbę punktów przewyższającą 50 % maksymalnej liczby punktów, którą mógł uzyskać kandydat.

 

mgr inż. Jacek Cielecki
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
w Przemyślu

Wersja XML