Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kosztorysowania

Ogłoszenie o naborze

DYREKTOR
Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu

ogłasza nabór

kandydatów na stanowisko urzędnicze:

SPECJALISTA DS. KOSZTORYSOWANIA

w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu,
ul. Wybickiego 1,
37 – 700 Przemyśl

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne,
 • przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne - preferowane budownictwo,
 • co najmniej trzyletni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego lub co najmniej dwuletni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego, umożliwiający wykonywanie zadań na stanowisku związanym z naborem,

wymagania dodatkowe:

 • znajomość zasad kosztorysowania robót drogowo - mostowych,
 • umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej,
 • znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office,
 • znajomość przepisów i umiejętność ich interpretacji w zakresie stanowiska pracy,
 • odpowiedzialność, sumienność, punktualność, umiejętność stosowania posiadanej wiedzy.

           2.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

 • szacowanie kosztów inwestycji,
 • opracowywanie kosztorysów inwestorskich na roboty drogowo-mostowe,
 • sprawdzanie i weryfikacja sporządzanych przez wykonawców kosztorysów,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań rzeczowo-finansowych,
 • monitorowanie rynku materiałów i technologii w zakresie usług drogowych,
 • monitorowanie rynku wykonawców usług drogowych,
 • prowadzenie ewidencji realizacji umów,
 • wykonywanie innych czynności powierzonych przez przełożonego.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku, którego dotyczy nabór

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Stałe godziny pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500. Stanowisko administracyjno - biurowe, związane z pracą biurową, obsługą komputera oraz pracą w terenie.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż
  6 %.
 1. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
  •  własnoręcznie podpisany życiorys zawodowy (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej w zakresie doświadczenia potwierdzającego kwalifikacje do pracy na stanowisku na jakie prowadzony jest nabór,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania na stronie internetowej:  \www.zdm-przemysl.com),
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje do pracy na stanowisku, na jakie prowadzona jest rekrutacja,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, **   
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W liście motywacyjnym, w przypadku podania danych spoza wymaganego zakresu, należy zawrzeć klauzulę o treści :„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejsze ofercie pracy dla potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZDM w Przemyślu zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych oraz przepisami ustawy o pracownikach samorządowych. ” Bez tego Twoja oferta nie będzie mogła wziąć udziału w rekrutacji i zostanie niezwłocznie zniszczona.

 1. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na stanowisko urzędnicze : specjalista ds. kosztorysowania” w terminie do dnia 19 lutego 2021 roku na adres: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, ul.Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl.

Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 700 do 1500.

Uwaga: Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną za pośrednictwem urzędu pocztowego po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o naborze do ich złożenia, nie będą rozpatrywane.

 1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 1. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o terminie i miejscu następnego etapu naboru.
 2. Informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zdm-przemysl.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1 (I piętro).
 1. Z osobą wyłonioną w tym naborze zostanie zawarta umowa na czas określony. Po zakończeniu umowy na czas określony dopuszcza się możliwość zawarcia kolejnej umowy o pracę na tym samym stanowisku.
 1. Warto wiedzieć, że :
  • Administratorem danych osobowych podanych w ofercie pracy będzie Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl – kontakt telefoniczny : 16 679 03 35; kontakt mailowy: .
  • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (Pan Krzysztof Sobczuk), za pośrednictwem poczty elektronicznej: lub telefonicznie: 16 679 03 35 wew. 207, w godzinach pracy ZDM.
  • Zakres podanych danych osobowych jest zgodny z zakresem wskazanym w Kodeksie pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych, a dodatkowe dane podawane są na podstawie dobrowolnej zgody.
  • Jeżeli nie zostaną podane niezbędne dane zawarte w ofercie czy kwestionariuszu osobowym pozwalające na ocenę i kontakt z Panią/Panem, ZDM w Przemyślu nie będzie mógł brać pod uwagę złożonej oferty.
  • Dostęp do danych osobowych będą mieli tylko upoważnieni do tego pracownicy, którzy zajmują się przeprowadzeniem rekrutacji.
  • Dokumenty kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych; dokumenty pozostałych osób będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
  • W przypadku kiedy osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie zatrudniona, przedmiotowy Kwestionariusz zostanie złożony do teczki osobowej, w przeciwnym razie zostanie on zniszczony po 3 miesiącach od zakończenie rekrutacji.
  • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia : prawo do żądanie od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Przemyśl, dnia 08.02.2021 r.

                                                                                                    

mgr inż. Jacek Cielecki

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
w Przemyślu

 

 

 

*   niepotrzebne pominąć,

** dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
      z   dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U.z 2019 r., poz. 1282 )

 

Wersja XML