Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor nadzoru inwestorskiego

Informacja

o rezygnacji kandydata z zatrudnienia
na stanowisku urzędniczym:

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu,
ul. Wybickiego 1,
37 – 700 Przemyśl

                         

                Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu informuje, że Pan Grzegorz Suchorzepka wybrany w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, ogłoszonego w dniu 02.12.2020 r. na stanowisko urzędnicze inspektora nadzoru inwestorskiego, zrezygnował z podjęcia pracy w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu i nie nawiązał stosunku pracy. Był on jedynym kandydatem, który zgłosił się do konkursu.

W związku z powyższym nabór na stanowisko urzędnicze: inspektor nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu nie został rozstrzygnięty.

                                  

 

Przemyśl, dnia 18.01.2021 r.                                               

mgr inż. Jacek Cielecki

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

 

 

Informacja

o wynikach naboru kandydatów
na stanowisko urzędnicze: 

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu,
ul. Wybickiego 1,
37 – 700 Przemyśl

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wymienione wyżej stanowisko został wybrany Pan:

GRZEGORZ SUCHORZEPKA
zamieszkały w Nehrybce

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W związku z ogłoszeniem o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze : inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu z dnia 2 grudnia 2020 r. wpłynęła jedna oferta.

W dniu 17 grudnia 2020 r. komisja konkursowa dokonała analizy złożonej oferty pod względem formalnym i ustalono, że spełnia wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze. W związku z czym kandydat został dopuszczony do dalszego postępowania konkursowego, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję konkursową w dniu 18 grudnia 2020 r. Pan Grzegorz Suchorzepka uzyskał 104 punkty.

Maksymalny ogólny wynik możliwy do uzyskania przez kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu wynosił 120 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze inspektora nadzoru inwestorskiego wygrał Pan Grzegorz Suchorzepka, który spełnił wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskał w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej liczbę punktów przewyższającą 50 % maksymalnej liczby punktów, którą mógł uzyskać kandydat.

 

Przemyśl, dnia 18.12.2020 r.                                                      

       mgr inż. Jacek Cielecki

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze

 

DYREKTOR
Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu

 

ogłasza nabór

kandydatów na stanowisko urzędnicze:

 

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu,
ul. Wybickiego 1,
37 – 700 Przemyśl

 

 

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

wymagania niezbędne :

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • wykształcenie średnie budowlane lub wyższe budowlane,
 • co najmniej sześcioletni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego lub co najmniej czteroletni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego, umożliwiający wykonywanie zadań na stanowisku związanym z naborem ( w zawodzie ),
 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( bez ograniczeń do kierowania robotami w branży drogowo-mostowej ),
 • przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

wymagania dodatkowe :

 • znajomość przepisów prawa, związanych ze stanowiskiem pracy i umiejętność ich interpretacji,
 • znajomość aplikacji pakietu MS Office,
 • preferowana znajomość programów ACAD i EWMAPA,
 • odpowiedzialność, sumienność, punktualność, umiejętność stosowania posiadanej wiedzy                                               

2.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

 • przeprowadzanie przeglądów okresowych i specjalnych dróg, ulic, placów i parkingów w zakresie stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników i przekazywanie danych do propozycji planów rzeczowo-finansowych,
 • kontrola techniczna jakości wykonanych prac modernizacyjnych i remontowych w zakresie odbiorów częściowych i końcowych,
 • prowadzenie kontroli stanu oznakowania pionowego i poziomego ulic,
 • prowadzenie przeglądów urządzeń sygnalizacji świetlnej,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • planowanie i kontrola letniego i zimowego utrzymania czystości ulic i utrzymania kanalizacji deszczowej,
 • nadzór nad wykonywaniem zleconych robót drogowo-mostowych w zakresie remontów i modernizacji oraz w zakresie zimowego utrzymania,
 • nadzór nad utrzymaniem i ochroną dróg oraz przestrzeganiem na tych drogach przepisów porządkowych,
 • nadzór nad oznakowaniem dróg oraz wyposażeniem dróg w urządzenia i obiekty  zabezpieczające obsługę ruchu,
 • organizowanie i przeprowadzanie odbiorów robót drogowych, mostowych oraz prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
 • ustalanie potrzeb i przygotowanie niezbędnych danych na roboty utrzymaniowe i modernizacyjne do planu rzeczowo finansowego na dany rok,
 • uzgadnianie warunków technicznych i technologicznych robót drogowych i mostowych,
 • opracowywanie przedmiarów do sporządzania kosztorysów inwestorskich oraz przygotowywanie materiałów do specyfikacji przetargowych i umów.
 • rozliczanie nadzorowanych zadań pod względem finansowym, merytorycznym i formalno-prawnym ze szczególnym uwzględnieniem kompletności dokumentów.

 

3.Informacja o warunkach pracy na stanowisku, którego dotyczy nabór

Zatrudnienie w wymiarze pełnym czasu pracy. Stałe godziny pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500. Stanowisko inżynieryjno - techniczne. Praca biurowa związana z obsługą komputera oraz praca w terenie – nadzorowanie budów – w granicach administracyjnych miasta Przemyśla.

4.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

5.Wymagane dokumenty:

 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisany życiorys zawodowy (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej w zakresie doświadczenia potwierdzającego kwalifikacje do pracy na stanowisku na jakie prowadzony jest nabór,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk do pobrania na stronie internetowej:  www.zdm-przemysl.com),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje do pracy na stanowisku, na jakie prowadzona jest rekrutacja,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kserokopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (bez ograniczeń do kierowania robotami
  w branży drogowo-mostowej),
 • kserokopia zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, **
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

W liście motywacyjnym, w przypadku podania danych spoza wymaganego zakresu, należy zawrzeć klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejsze ofercie pracy dla potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZDM w Przemyślu zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych  oraz przepisami ustawy o pracownikach samorządowych.” Bez tego Twoja oferta nie będzie mogła wziąć udziału w rekrutacji i zostanie niezwłocznie zniszczona.

 

6.Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na stanowisko urzędnicze: Inspektor nadzoru inwestorskiego” w terminie do dnia 16 grudnia 2020 roku na adres: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl.

Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 700 do 1500.

 

Uwaga: Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną za pośrednictwem urzędu pocztowego po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o naborze do ich złożenia, nie będą rozpatrywane.

7.Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o terminie i miejscu następnego etapu naboru.

9.Informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zdm-przemysl.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1 ( I piętro ).

10.Z osobą wyłonioną w tym naborze zostanie zawarta umowa na czas określony.
Po zakończeniu umowy na czas określony dopuszcza się możliwość zawarcia kolejnej umowy o pracę na tym samym stanowisku.

11.Warto wiedzieć, że :

 • Administratorem danych osobowych podanych w ofercie pracy będzie Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemysl – kontakt telefoniczny: 16 67903 35; kontakt mailowy: .
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ( Pan Krzysztof Sobczuk ), za pośrednictwem poczty elektronicznej: lub telefonicznie: 16 679 03 35 wew. 207, w godzinach pracy ZDM.
 • Zakres podanych danych osobowych jest zgodny z zakresem wskazanym w Kodeksie pracy, a dodatkowe dane podawane są na podstawie dobrowolnej zgody.
 • Jeżeli nie zostaną podane niezbędne dane zawarte w ofercie czy kwestionariuszu osobowym pozwalające na ocenę i kontakt z Panią/Panem, ZDM w Przemyślu nie będzie mógł brać pod uwagę złożonej oferty.
 • Dostęp do danych osobowych będą miały tylko upoważnieni do tego pracownicy, którzy zajmują się przeprowadzeniem rekrutacji.
 • Dokumenty kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych; dokumenty pozostałych osób będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
 • W przypadku kiedy osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie zatrudniona, przedmiotowy Kwestionariusz zostanie złożony do teczki osobowej, w przeciwnym razie zostanie on zniszczony po 3miesiącach od zakończenie rekrutacji.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia : prawo do żądanie od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych ( prawo do bycia zapomnianym ), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Przemyśl, dnia 02.12.2020 r.

                                                                                               

mgr inż. Jacek Cielecki

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu

 

 

* niepotrzebne pominąć,
** dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 )

Wersja XML