Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania zieleni

Informacja

o wynikach naboru kandydatów
na stanowisko urzędnicze: 

 

INSPEKTOR DS. UTRZYMANIA ZIELENI
w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu,
ul. Wybickiego 1,
37 – 700 Przemyśl

 

                               Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ) informuje, że nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

                                  

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko :              

W związku z ogłoszeniem o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania zieleni w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu z dnia 2 grudnia 2020 r. wpłynęła jedna oferta.

W dniu 15 grudnia 2020 r. komisja konkursowa dokonała analizy złożonej oferty pod względem formalnym i ustalono, że nie spełniła wymagań formalnych wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania zieleni w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu nie został rozstrzygnięty.

 

mgr inż. Jacek Cielecki

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu

 

 

 

Ogłoszenie o naborze

DYREKTOR
Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu

ogłasza nabór
kandydatów na stanowisko urzędnicze:

 

INSPEKTOR DS. UTRZYMANIA ZIELENI
w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu 
ul. Wybickiego 1
37 – 700 Przemyśl

 

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

wymagania niezbędne :

wymagania dodatkowe :

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym :

3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku, którego dotyczy nabór

Zatrudnienie w wymiarze ½ czasu pracy. Stałe godziny pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1100.
Stanowisko administracyjno - biurowe, związane z pracą biurową, obsługą komputera oraz pracą w terenie.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w  rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

5. Wymagane dokumenty :

 

W liście motywacyjnym , w przypadku podania danych spoza zakresu wymaganego, należy zawrzeć klauzulę o treści :„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejsze ofercie pracy dla potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZDM w Przemyślu zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych  oraz przepisami ustawy o pracownikach samorządowych. ” Bez tego Twoja oferta nie będzie mogła wziąć udziału w rekrutacji i zostanie niezwłocznie zniszczona.

 

6. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na stanowisko ds. utrzymania zieleni” w terminie do dnia 14 grudnia 2020 roku na adres: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl.

 

Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 700 do 1500.

 

Uwaga: Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną za pośrednictwem urzędu pocztowego po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o naborze do ich złożenia, nie będą rozpatrywane.

 

7. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o terminie i miejscu następnego etapu naboru.

9. Informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zdm-przemysl.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu,ul. Wybickiego 1 (I piętro).

10. Z osobą wyłonioną w tym naborze zostanie zawarta umowa na czas określony.
Po zakończeniu umowy na czas określony dopuszcza się możliwość zawarcia kolejnej umowy o pracę na tym samym stanowisk

11. Warto wiedzieć, że :

 

Przemyśl, dnia 02.12.2020 r.

                                                                                                    

mgr inż. Jacek Cielecki

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu

 

 

*   niepotrzebne pominąć,
** dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z   dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1282)

Wersja XML