Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2020 roku

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów

na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2020 roku
 

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.01.2020 r. pod nr 502605-N-2020
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Przemyśl Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, krajowy numer identyfikacyjny 65090333900000, ul. ul. Wybickiego  1 , 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 6790335 do 38, e-mail przetargi@zdm-przemysl.com, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.zdm-przemysl.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zdm-przemysl.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2020 roku
Numer referencyjny: ZDM.NE-3.333.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2020 roku. Zakres usług obejmuje: - Usługi w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego (urządzenia elektroenergetyczne) w ilości 6091 punktów świetlnych (3660 szt. punktów świetlnych, opraw oświetleniowych podwieszonych na konstrukcjach stanowiących majątek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna w Lublinie, ul. Garbarska 21A, a dzierżawionych przez Gminę Miejską Przemyśl, w tym 2291 szt. opraw oświetleniowych podwieszonych na konstrukcjach stanowiących w całości własność PGE Dystrybucja S.A., 1369 szt. opraw stanowiących majątek Gminy Miejskiej Przemyśl podwieszonych na konstrukcjach PGE Dystrybucja S.A.. oraz 2431 szt. punktów świetlnych, opraw oświetleniowych podwieszonych na konstrukcjach stanowiących w całości własność Gminy Miejskiej Przemyśl). - Usługi w zakresie obsługi i konserwacji stacji transformatorowych „Obwodnica 2” oraz „Obwodnica 3” zasilających szafy oświetlenia drogowego wraz z liniami kablowymi SN zasilającymi te stacje. Obsługa stacji transformatorowych prowadzona będzie na podstawie Instrukcji Współpracy ruchowej pomiędzy PGE Dystrybucja S.A., a Gminą Miejską Przemyśl w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy i standardy PGE Dystrybucja S.A.Stacja Transformatorowa „Obwodnica 2” – zlokalizowana na skrzyżowaniu ul. Mogilnickiego z Aleją Żołnierzy Wyklętych , zasilana z linii napowietrznej SN relacji Przemyśl Przekopana – Pogrodzie. Stacja transformatorowa jest typową słupową stacja napowietrzną typ STSR 20/100-k/10/12/o . Granicą własności eksploatacji stanowią zaciski prądowe na słupie odejściowym nr 11 linii napowietrznej Przemyśl Przekopana – Podgrodzie w kierunku instalacji odbiorcy. Stacja Transformatorowa „Obwodnica 3” – zlokalizowana na skrzyżowaniu ul. Rolniczej i Aleją Romana Dmowskiego, zasilana z linii napowietrznej SN relacji Przemyśl Przekopana – Pogrodzie. Stacja transformatorowa jest typową słupową stacja napowietrzną typ STSR 20/100-k/10/12/o . Granicą własności eksploatacji stanowią zaciski prądowe na słupie odejściowym nr 40 linii napowietrznej Przemyśl Przekopana – Podgrodzie w kierunki instalacji odbiorcy. - obsługę i konserwację szaf oświetleniowych – 146 szt - usługi w zakresie obsługi i konserwacji reduktorów mocy i układów sterowniczych zainstalowanych w szafach tych reduktorów , sterujących pracą obwodów oświetlenia ulicznego w ilości 15 szt. Lokalizacja reduktorów mocy : ul. Mostowa szafa zasilana z ST „Przemyśl 31” ; ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – szafa zasilana z ST „Przemyśl 56” ; ul.3-Maja – szafa zasilana z ST „Przemyśl 8” ; ul. Mnisza – szafa zasilana z ST „Przemyśl 96” ; ul. Szańcowa – szafa zasilana z ST „Przemyśl 151” ; ul. Emilii Plater – szafa zasilana z ST „Przemyśl 66” ; Aleja Wolności – szafa zasilana z ST „Obwodnica 1” ; ul. Polna – szafa zasilana z ST „Przemyśl 164” ; ul. Zana – szafa zasilana z ST „Przemyśl 22” ; ul. Krakowska – szafa zasilana z ST „Przemyśl 56” ; ul. Sielecka – szafa zasilana z ST „Przemyśl 56” ; ul. Słowackiego ( rondo ) – szafa zasilana z ST „Przemyśl 45” ; ul. Mogilnickiego – szafa zasilana z ST „Obwodnica 2” ; ul. Rolnicza – szafa zasilana z ST „Obwodnica 3” ; ul. Topolowa – szafa zasilana z ST „Przemyśl 121” - obsługę i konserwację naświetlaczy oraz reflektorów służących do iluminacji obiektów kubaturowych i mostów zasilanych z obwodów oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl
II.5) Główny kod CPV: 50232100-1
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalne warunki, które muszą spełnić wykonawcy: 1. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali (lub wykonują) należycie co najmniej jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, polegającą na bieżącej konserwacji: co najmniej 2000 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego tj. oświetlenia dróg publicznych, konserwacji i obsługi co najmniej 50 szt szaf oświetleniowych, oraz co najmniej jedną usługę polegającą na bieżącej konserwacji co najmniej jednej napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV. 2. wykażą, że dysponują lub będą dysponować w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami: - co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do dozoru eksploatacji instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie do 1 kV (grupa D) - co najmniej czterema osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie do 1 kV ((grupa „E”), w tym: co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania prac na liniach napowietrznych w technologii PPN do 1 kV oraz co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do samodopuszczenia się do pracy na liniach napowietrznych do 1 kV na terenie RE Jarosław. 3. wykażą, że dysponują lub będą dysponować w trakcie realizacji zamówienia następującym sprzętem: - co najmniej jednym podnośnikiem hydraulicznym koszowym powyżej 3,5 t o wysięgu min. 18 m, - co najmniej jednym podnośnikiem hydraulicznym do 3,5 t o wysięgu min. 11 m, - co najmniej jednym samochodem typu żuraw 5-7 t do stawiania słupów. - co najmniej jedną przyczepą dłużycową do przewozu słupów o długości min. 10 m - co najmniej jedną minikoparką 1,5-2,0 t - co najmniej jednym lokalizatorem uszkodzeń kabli nN - co najmniej jednym miernikiem rezystancji uziemienia - co najmniej jednym miernikiem impedancji pętli zwarcia - co najmniej jednym miernikiem izolacji kabli nn i SN - zestawem narzędzi niezbędnych do wykonywania prac pod napięciem w liniach napowietrznych nn i kablowych nn określonych w „Instrukcji organizacji i wykonywania prac pod napięciem w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.”
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów potwierdzających spełnienie na dzień składania ofert warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; d. czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. dowód wniesienia wadium 4. pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile dotyczy) 5. pełnomocnictwo w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości : 10.000,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

czas reakcji i usunięcia awarii 1

20,00

czas reakcji i usunięcia awarii 2

10,00

czas reakcji i usunięcia awarii 3

10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
IV.4) Licytacja elektroniczna
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, zmiany wynagrodzenia (zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT), 2) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi albo okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy lub zakres przedmiotu umowy, 3) gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność (np. warunki atmosferyczne, itp.), za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, w szczególności bieżącego utrzymania urządzeń - zmianie może ulec określony termin świadczenia usług, 4) zmiany terminu realizacji ze względu na to, że prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-24, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

PDFogłoszenie.pdf - 14.01.2020 r.
PDFSIWZ.pdf -14.01.2020 r.

Załączniki do SIWZ:

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Zestawienie opraw (pkt świetlnych).pdf
DOCzał. nr 2 zasady współpracy z PGE.doc
DOCXzał. nr 3 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx
DOCXzał. nr 4 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu.docx
DOCzał. nr 5 formularz ofertowy.doc
PDFzał. nr 6 wzór umowy.pdf
DOCzał. nr 7 wykaz reduktorów.doc

PDFpytanie i odpowiedź do SIWZ.pdf - 21.01.2020 r.

PDFuzupełneinie do odpowiedzi z dnia 21.01.2020 r..pdf - 22.01.2020 r.

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf - 24.01.2020 r.

zawiadomienie o wyborze oferty - 03.02.2020 r. PDFpdf.pdf RTFword.rtf
 

Wersja XML